Kallelse till extra bolagsstämma i Gladsheim Fastigheter AB

Aktieägarna i Gladsheim Fastigheter AB, org.nr 559167-8056, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 december 2021 klockan 14.00. Bolagsstämman kommer att hållas enbart genom poströstning (se nedan för mer information).

Information med anledning av covid-19 (coronaviruset)

Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset har styrelsen, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman.

Gladsheim välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman genom poströstning, enligt den ordning som beskrivs nedan.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 14 december 2021 samt senast tisdagen den 21 december 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Gladsheim Fastigheter AB tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Ytterligare anvisningar kring detta finns nedan under rubriken ”Röstning via ombud”.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman genom poströstning, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 14 december 2021, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 16 december 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.gladsheim.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Gladsheim Fastigheter AB tillhanda senast tisdagen den 21 december 2021. Formuläret kan skickas med post till Gladsheim Fastigheter AB, att: Jennifer Örtholm (IR), Grev Turegatan 3, 4tr, 114 46 Stockholm eller via e-post till ir@gladsheim.se.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Röstning via ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska även kopia av registreringsbevis bifogas poströstningsformuläret eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.gladsheim.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Val av en eller två justeringspersoner;
 4. Godkännande av dagordningen;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Beslut om ändring av bolagsordningen;
 7. Avslutande av stämman.

 

 

 

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande

Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå) föreslås som ordförande vid stämman eller vid hans förhinder den som styrelsen istället utser.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Setterwalls Advokatbyrå AB på uppdrag av bolaget, baserat på den av Euroclear Sweden AB förda bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonerna.

Punkt 3. Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att David Dahlgren och Magnus Oscarsson utses till personer att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet, eller vid förhinder för någon av dessa, den eller de som styrelsen istället anvisar. Uppdraget som justeringsperson ska, utöver att jämte stämmoordföranden underteckna stämmoprotokollet, även innefatta att kontrollera röstlängden samt att inkomna poströster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om antagande av ny bolagsordning i huvudsak medförandes ändringar enligt nedan (samtliga ändringar beskrivs i detalj under ”Föreslagna bolagsordningsändringar” nedan).

Det maximala antalet aktieslag minskas från 28 till 10 genom att preferensaktier av serie A-M istället kan ges ut i serie A-E (även benämnda ”Preferensaktier 1”) och preferensaktier av serie AA-MM istället kan ges ut i serie AA-CC (”Preferensaktier 2” tillsammans med Preferensaktier 1, ”Preferensaktier”). Det minskade antalet aktieslag föranleds av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB.

Ränteberäkningen justeras för preferensaktier av serie D-E respektive serie BB-CC medförandes att starttiden för ränteberäkning kopplas till registreringstidpunkten för varje enskild preferensaktie istället för dagen för registrering av de första preferensaktierna inom respektive serie. Föreslagen justering föranleds av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB och i syfte att möjliggöra emissioner över tid utan behov av att använda nya aktieserier.

Utöver ovan och direkta följdändringar medför den nya föreslagna bolagsordning vissa redaktionella justeringar till följd av att vissa datum nu har blivit kända samt en mindre uppjustering av gränserna för aktiekapitalet respektive antalet aktier.

Samtliga ändringsförslag framgår nedan. Den föreslagna bolagsordningen kommer hållas tillgänglig på bolagets hemsida inför stämman.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.

FÖRESLAGNA BOLAGSORDNINGSÄNDRINGAR

Ändring paragraf 4

Gränserna för aktiekapitalet justeras från lägst 715 000 kronor och högst 2 860 000 kronor till lägst 770 000 kronor och högst 3 080 000 kronor.

Ändring paragraf 5

Gränserna för antalet justeras från lägst 1 300 000 och högst 5 200 000 till lägst 1 400 000 och högst 5 600 000.

Ändring punkt 6.1

Det maximala antalet aktieslag minskas från 28 till 10 genom att preferensaktier av serie A-M istället kan ges ut i serie A-E (även benämnda ”Preferensaktier 1”) och preferensaktier av serie AA-MM istället kan ges ut i serie AA-CC (”Preferensaktier 2” tillsammans med Preferensaktier 1, ”Preferensaktier”).

Ändring punkt 7.1

Definitionerna ”Företrädesbelopp C-M” och ”Företrädesbelopp AA-MM” ändras till ”Företrädesbelopp C-E” respektive ”Företrädesbelopp AA-CC”. ”Företrädesränta C-M” ändras till ”Företrädesränta C” och ”Företrädesränta AA-MM” ändras till ”Företrädesränta AA”. Ändringarna medför även följdjusteringar såvitt avser hänvisningar till aktuella aktieslag inom respektive definition.

Nya definitioner införs i form av ”Företrädesränta D-E” och ”Företrädesränta BB-CC” med följande lydelser:

”Företrädesränta D-E” innebär i förhållande till relevant Preferensaktie av någon utav serierna D-E ett belopp motsvarande en årlig ränta om 5 % (beräknad på faktiskt antal dagar under perioden baserat på att alla månader har 30 dagar / ett år med 360 dagar) på relevant Företrädesbelopp D-E från och med dagen för registrering hos Bolagsverket av den relevanta Preferensaktien (sådan ränta ska inte kapitaliseras);

”Företrädesränta BB-CC” innebär i förhållande till relevant Preferensaktie av någon utav serierna BB-CC ett belopp motsvarande en årlig ränta om 8 % (beräknad på faktiskt antal dagar under perioden baserat på att alla månader har 30 dagar / ett år med 360 dagar) på relevant Företrädesbelopp BB-CC från och med dagen för registrering hos Bolagsverket av den relevanta Preferensaktien (sådan ränta ska inte kapitaliseras);

Ändringar enligt ovan medför även följdjusteringar såvitt avser hänvisningar till aktieslag i det sista stycket i punkt 7.1.

Ändring punkt 7.2

Hänvisningar till ”Företrädesränta C-M” respektive ”Företrädesränta AA-MM” ändras till ”Företrädesränta C-E” respektive ”Företrädesränta AA-CC” och hänvisningar till ”Företrädesbelopp C-M” respektive ”Företrädesbelopp AA-MM” ändras till ”Företrädesbelopp C-E” respektive ”Företrädesbelopp AA-CC”.

Ändring punkt 7.3.2(a)

Hänvisningar till ”Företrädesränta AA-MM” ändras till ”Företrädesränta AA-CC”.

Ändring punkt 7.3.2(b)

Nuvarande lydelse punkt 7.3.2(b) första stycket

Tilldelningsprincipen enligt punkt 7.2(d) ovan ska i tillämpliga fall justeras enligt nedan såvitt avser Utdelning beslutad från det tidigare av (i.a) den 3 september 2021 och (ii.a) dagen för emission av den första Preferensaktien avseende någon av serierna AA-MM (det tidigare utav punkt (i.a) och (ii.a) benämns nedan ”AACD”) och till och med det tidigare av (i.b) den tidpunkt som infaller 48 månader efter AACD och (ii.b) den tidpunkt Utdelning till Preferensaktier resulterat i att minst 1,24xFöreträdesbelopp AA-MM sammanlagt tillfallit ägare till Preferensaktier av serierna AA-MM (inklusive Utdelning enligt punkterna 7.2(a)-(c) ovan).

Ny lydelse punkt 7.3.2(b) första stycket

Tilldelningsprincipen enligt punkt 7.2(d) ovan ska i tillämpliga fall justeras enligt nedan såvitt avser Utdelning beslutad till och med det tidigare av (i) den 3 september 2025 och (ii) den tidpunkt Utdelning till Preferensaktier resulterat i att minst 1,24xFöreträdesbelopp AA-CC sammanlagt tillfallit ägare till Preferensaktier av serierna AA-CC (inklusive Utdelning enligt punkterna 7.2(a)-(c) ovan).

Ändring punkt 7.3.2(c)

Nuvarande lydelse punkt 7.3.2(c) första stycket

Tilldelningsprincipen enligt punkt 7.2(d) ovan ska i tillämpliga fall justeras enligt följande:

 

 1. För det fall en Exit sker inom 24 månader från AACD ska 20/80%-fördelningen enligt punkt 7.2(d) justeras till att 30 % tillfaller Stamaktier och resterande 70 % tillfaller Preferensaktier 2;
 2. För det fall en Exit sker efter 24 månader men inom 28 månader från AACD ska 20/80%-fördelningen enligt punkt 7.2(d) justeras till att 25 % tillfaller Stamaktier och resterande 75 % tillfaller Preferensaktier 2;
 • För det fall ingen Exit sker inom 28 månader från AACD ska punkt 7.2(d) gälla enligt sin lydelse och fördelning av Utdelning ska ske i enlighet därmed.

Ny lydelse punkt 7.3.2(c) första stycket

Tilldelningsprincipen enligt punkt 7.2(d) ovan ska i tillämpliga fall justeras enligt följande:

 

 1. För det fall en Exit sker före utgången av den 3 september 2023 ska 20/80%-fördelningen enligt punkt 7.2(d) justeras till att 30 % tillfaller Stamaktier och resterande 70 % tillfaller Preferensaktier 2;
 2. För det fall en Exit sker efter den 3 september 2023 men senast den 3 januari 2024 ska 20/80%-fördelningen enligt punkt 7.2(d) justeras till att 25 % tillfaller Stamaktier och resterande 75 % tillfaller Preferensaktier 2;
 • För det fall ingen Exit sker före utgången av den 3 januari 2024 ska punkt 7.2(d) gälla enligt sin lydelse och fördelning av Utdelning ska ske i enlighet därmed.

Ändring paragraf 11

Hänvisning till ”Preferensaktier av serierna AA-MM” ändras till ”Preferensaktier av serie AA-CC”.

Antal aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 1 446 746 utestående aktier varav 900 000 stamaktier, 295 593 preferensaktier av serie A, 38 786 preferensaktier av serie B, 65 937 preferensaktier av serie C samt 146 430 preferensaktier av serie AA. Stamaktier har röstvärde 1 och preferensaktier har röstvärde 1/10. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast söndagen den 12 december 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget senast fredagen den 17 december 2021. Informationen kommer, från detta datum, även finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.gladsheim.se. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Handlingar

Fullständigt förslag (enligt ovan) kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.gladsheim.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_______

Stockholm i november 2021

Styrelsen