Hållbarhet

Hållbarhet är en central del av Gladsheims arbete. Med vårt hållbarhetsarbete strävar vi efter att positivt påverka såväl våra hyresgäster, aktieägare, leverantörer och medarbetare som samhället i övrigt på de orter vi är verksamma i. Samhällsansvar och en hållbar utveckling är inte bara viktigt för att Gladsheim ska vara en stark aktör på marknaden utan också av största vikt för den långsiktiga utvecklingen. Ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer utgör grunden för Gladsheims hållbarhetsarbete.

Att Gladsheims verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är viktigt, inte bara för företagets egen utveckling utan också för det ansvar som bolaget har gentemot sina ägare, medarbetare, hyresgäster och samhället i stort. Ambitionen är att Gladsheim ska fortsätta att växa. För att detta ska vara möjligt behöver vi ett fortsatt förtroende från ovan nämnda aktörer. För att Gladsheim ska ha en långsiktig tillväxt med god lönsamhet så måste bolagets utveckling vara hållbar.

Hållbarhet är en central fråga i våra val av leverantörer, material och arbetsprocesser.

Arbetet med hållbarhetsfrågor är en naturlig del i Gladsheims verksamhet, där vi har ett antal fokusområden som är centrala för hållbarhetsarbetet. Gladsheim ska vara ett fastighetsbolag med stabila kassaflöden där både hyresgäster och medarbetare är nöjda. Våra hyresgäster ska trivas hos oss både tack vare ett boende med en hög standard men också tack vare att fastigheterna är utvecklade med hållbarhet i fokus. Vi strävar efter att hyresgäster såväl som medarbetare ska vara stolta över Gladsheims påverkan på den hållbara utvecklingen. Hållbarhet är en central fråga i våra val av leverantörer, material samt arbetsprocesser. Gladsheim har utvecklat en process där policys och riktlinjer ses över årligen. Genom detta säkerställer vi att våra policys och riktlinjer förblir relevanta och välfungerande. Gladsheims hållbarhetspolicy, som är fastställd av styrelsen, ligger till grund för allt vårt hållbarhetsarbete.

Gladsheim kommer att fortsätta arbetet med att bygga in hållbarhetsperspektivet i hela bolaget och detta kommer ligga som grund vid allt arbete med styrning, strategi, verksamhet och målsättning. Hållbarhetsarbetet kommer att fokusera på de områden där vi bedömer att vi kan göra störst skillnad. Att minska vår miljö- och klimatpåverkan är centralt i de investeringar som är planerade i budgeten för år 2020–2024.

Hållbarhetsarbetet kommer framöver också att bygga på att vi sätter mätbara mål för att tydligt kunna följa upp genomförda åtgärder och dess effekter. Genom ett fokuserat och målinriktat hållbarhetsarbete kan Gladsheim växa genom kvalitet.

Gladsheims hållbarhetsarbete bygger på tre områden, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Gladsheim strävar efter att skapa goda förvaltningsresultat genom en effektiv förvaltning. För en långsiktigt ekonomisk hållbarhet är nöjda kunder, som stannar kvar i Gladsheims fastigheter, av stor vikt. Att säkerställa ekonomisk hållbarhet blir således också att säkerställa att våra hyresgäster förblir nöjda och trivs med oss som hyresvärd.

Gladsheim är i uppbyggnadsfasen därför har förvärv varit i fokus; att Gladsheim genomför rätt förvärv är därför avgörande för en stabil ekonomi. Gladsheim använder sig av en scoringmodell för att bedöma om en ort är bra att investera i. Modellen bedömer en rad faktorer som ingår i följande kategorier: Geografisk plats, demografi och ekonomi, fastighetsmarknad, företagsklimat, sociologi, kultur och historia, allmänna ortsintryck samt handlingsuppgifter. Varje investeringsmöjlighet analyseras därefter individuellt baserat på hur väl beståndet passar in i Gladsheims modell. För att minimera ekonomiska risker så har även Gladsheim ett mål att ha en belåningsgrad som långsiktigt inte överstiger 60 procent. Ledningen beslutade i början av 2020 att genomföra en räntesäkring.

En viktig del för att kunna se till att våra hyresgäster är nöjda är att löpande säkerställa att vi har en god insikt i vad våra hyresgäster tycker och tänker. I detta arbete involveras våra hyresgäster genom utskick av enkäter och löpande personliga kontakter, för att vi ska få ta del av hyresgästernas idéer och förslag kring utveckling av vår service och våra fastigheter. En första hyresgästundersökning, tillsammans med AktivBo,  genomfördes 2019.
AktivBo är ett företag som hjälper hyresvärdar att genomföra hyresgästundersökningar och att sammanställa den insamlade informationen. Resultatet av undersökningen redovisas för hela bolaget och den externa förvaltningen för att säkerställa att samtliga medarbetare har en förståelse för vad som är viktigt för våra hyresgäster. Att hela bolaget arbetar mot samma mål är viktigt för att våra hyresgäster ska vara nöjda och trivas hos oss. Resultaten från undersökningarna ger oss en viktig inblick i vad som är viktigt för våra hyresgäster.

För att säkerställa att våra hyresgäster är nöjda och trivs hos Gladsheim är det viktigt att vara närvarande och lättillgängliga på samtliga orter. Vi är glada över att vi kan erbjuda våra hyresgäster en snabb och kunnig service på samtliga verksamma orter. Gladsheim har egen personal på vissa av sina orter och strävar efter att ha egen personal i så stor utsträckning som möjligt. Att våra hyresgäster har en god betalningsförmåga är något som vi säkerställs sedvanlig kreditprövning innan ett hyresavtal skrivs på.

Social hållbarhet

Gladsheims målsättning är att det ska vara trivsamt att vistas i och runt våra fastigheter. Det är också viktigt för oss att våra medarbetare trivs och har en god arbetsmiljö. Vårt arbete med social hållbarhet handlar således om social hållbarhet för våra medarbetare, våra hyresgäster och för samhället i stort på våra verksamma orter.

Våra medarbetare är otroligt viktiga för oss och för våra kunder eftersom det är medarbetarna som ser till att fastigheterna är trivsamma för våra hyresgäster. Gladsheims medarbetare ska vara stolta över sin arbetsplats. Det är därför avgörande att våra medarbetare trivs hos oss på Gladsheim och känner sig delaktiga och mår bra hos oss.
Under 2019 genomförde Gladsheim sina första anställningar. Styrelsen har antagit ett antal policys som rör personalfrågor och under år 2020 kommer arbetet med arbetsplatsrelaterade frågor fortsätta i syfte att säkerställa att Gladsheim är och förblir en uppskattad arbetsplats.

Gladsheim arbetar också aktivt med att förbättra de sociala förhållandena för våra hyresgäster. I detta arbete är det centralt att vi är lättillgängliga och har en ständig dialog med våra hyresgäster. Vi har under 2019 ökat tillgängligheten genom att skapa en hemsida, där information om oss och våra kontaktuppgifter är lättillgängliga. I övrigt har ett fokus legat på att öka trivseln och tryggheten för våra hyresgäster. Under 2019 har vi bland annat tillsammans med en arkitektfirma tagit fram en gestaltningsmanual som kommer att ligga till grund för framtida renoveringar av allmänna ytor såväl inne i fastigheterna som för fastigheternas utemiljöer. För att öka tryggheten har vi bland annat beställt portkodslås till entréerna som kommer att installeras under 2020. Gladsheim arbetar också aktivt för att skapa naturliga samlingsplatser för hyresgästerna utanför byggnaderna för att underlätta det sociala livet för hyresgästerna.

Gladsheim vill vara en bidragande faktor i att närområden runt våra fastigheter, och de stadsdelar där dessa ligger, utvecklas genom att skapa trivsel och trygghet för våra hyresgäster. Gladsheim har därför börjat skapa viktiga kontakter med lokala aktörer på våra verksamma orter. Vi har dialoger med både kommuner och poliser för att framöver kunna fortsätta ett aktivt arbete för att öka trivseln och tryggheten. Dessutom ingår Gladsheim i fastighetsnätverk på våra verksamma orter. Dessa nätverk består av andra fastighetsägare, aktörer från näringslivet, politiker samt representanter från myndigheter. Dessa nätverk har frekventa möten med syfte att bemöta frågor om samhällsbyggande, näringslivet på orten, kriminaliteten och förebyggande åtgärder, trygghetsskapande samt åtgärder för social hållbarhet.

Alla ska kunna trivas och känna sig trygga i sin hemmamiljö

Gladsheim ingår i fastighetsnätverk på de flesta orter där dialoger med andra fastighetsägare, näringsliv, politiker, opposition och olika myndighetspersoner med frekventa möten där vi interagerar med alla och bemöter frågor som samhällsbyggande, näringsliv, kriminalitet, förebyggande, trygghetsskapande, psykisk ohälsa och social hållbarhet.

Arbetet för ett trivsamt och tryggt område är något som kommer att ha fortsatt stort fokus även under nästkommande år. Alla ska kunna trivas och känna sig trygga i sin hemmamiljö; både i lägenheten, dess närområde och i staden man bor i. För att säkerställa att ingen diskriminering eller särbehandling råder vid urvalsprocessen för nya hyresgäster har Gladsheim en framtagen urvalspolicy. Vi månar om att val av hyresgäst grundas i en opartisk bedömning. Det är viktigt att ingen missgynnas i urvalsprocessen på grund av etnisk tillhörighet, religion, kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. För att motverka detta använder Gladsheim ett kösystem där den som gjort en intresseanmälan först står högst upp i väntelistan.

Ekologisk hållbarhet

Gladsheims påverkan på miljön är ett område där vi har stor möjlighet att göra skillnad. I vårt ekologiska miljöarbete har vi tre fokusområden: minska koldioxidutsläppen, energibesparande åtgärder och vattenbesparande åtgärder. Genom att driva verksamheten resurseffektivt och med lösningar som är så energisnåla som möjligt skapar vi värde för oss, våra hyresgäster, samhället och miljön.

För att minska koldioxidutsläppen arbetar vi framförallt för att minska resande och materialtransporter. Vi uppmanar bland annat koncernmedarbetare att resa med tåg när detta är möjligt. Annars är samåkning något som prioriteras högt. Transporterna avser också det dagliga förvaltningsarbetet och här planeras arbetsuppgifterna utifrån geografiska områden så att förvaltningen inte åker till olika delar av den aktuella orten varje dag utan istället planerar så att man sköter förvaltningen av fastigheter som ligger nära varandra, något som både blir tidseffektivt och minskar utsläppen. I val av material/inköp står alltid totalkostnaden i fokus utifrån följande områden; pris, kvalitet, service, miljö och logistik. Miljöpåverkan är en viktig del i urvalsprocessen när vi väljer produkter.

Att genomföra energireduceringar är det område där Gladsheim har störst möjlighet att göra störst miljöpåverkan. Därför har också energibesparande åtgärder prioriterats vad avser investeringar av fastigheterna i budgeten för år 2020. Vi har därför valt att fokusera på energibesparande åtgärder så som utbyte av värmesystem, fönster och isolering. Gladsheim har också som mål att de första fastigheterna ska vara GreenBuilding certifierade innan slutet på 2021, samt att 50 procent av Gladsheims bestånd ska vara certifierat innan planerad börsnotering 2025. GreenBuilding certifiering baseras på att en energireducering genomförs om minst 25 procent.
En annan viktig del i Gladsheims hållbarhetsarbete är att välja leverantörer som tar ansvar. En del i det arbetet är att vi skapar centrala avtal när det är möjligt. Det skapar både mängdfördelar men också en minskad miljöbelastning tack vare samtransport. Centrerade avtal gör också att vi kan granska våra leverantörer enklare och genom det säkerställa att våra leverantörer tar ansvar gentemot miljön men också sina anställda.

De renoveringar som Gladsheim har påbörjat, och som vi kommer att fortsätta med framöver, är en viktig del i Gladsheims hållbarhetsarbete. Vi är noga med att välja material som är hållbara och som innebär en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt i dess produktion. Vid renoveringarna uppgraderas fastigheterna också sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Det betyder att vid lägenhetsrenoveringarna byts vitvaror ut mot mer energisnåla vitvaror. Nya snålspolande vattenkranar installeras och badkar byts ut till duschar för att spara vatten. Lägenheterna renoveras också så att behovet av underhåll ska minska. Bland annat så lägger vi alltid klinker vid ingången till lägenheten, detta för att minska slitaget på ytor som belastas hårt. Samtliga väggar målas också istället för att tapetseras vilket innebär att vid behov av uppfräschning kan underhåll av enskilda väggar enklare genomföras. Istället för att behöva tapetsera om ett helt rum kan man måla en enskild vägg eller yta. Underhållsarbetet blir på så sätt mindre omfattande, och behovet av material mindre, vilket resulterar i mindre utsläpp men också ett mer kostnadseffektivt underhållsarbete.

Hållbarhetschef Jennifer Örtholm

Vill du veta mer om Gladsheims hållbarhetsarbete eller har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till vår hållbarhetschef Jennifer Örtholm på jennifer.ortholm@gladsheim.se

Meny