Hållbarhet

Hållbarhet är en central del av Gladsheims arbete. Med vårt hållbarhetsarbete strävar vi efter att positivt påverka såväl våra hyresgäster, aktieägare, leverantörer och medarbetare som samhället i övrigt på de orter där vi är verksamma. Samhällsansvar och en hållbar utveckling är inte bara viktigt för att Gladsheim ska vara en stark aktör på marknaden utan också av största betydelse för den långsiktiga utvecklingen. Ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer utgör grunden för Gladsheims hållbarhetsarbete.

Arbetet med hållbarhetsfrågor har ett antal fokusområden som är centrala för hållbarhetsarbetet; långsiktighet, trivsel och stolthet. Gladsheim ska vara ett långsiktigt fastighetsbolag med stabila kassaflöden som möjliggör investeringar i både fastigheter och personal. Det medför i sin tur att både hyresgäster och medarbetare är nöjda, trivs och vill stanna kvar. Våra hyresgäster skall trivas hos oss både tack vare ett boende med en hög standard och tack vare att fastigheterna är förvaltade med hållbarhet i fokus. Vi strävar efter att hyresgäster såväl som medarbetare ska vara stolta över Gladsheims bidrag till en hållbar utveckling.

Gladsheims hållbarhetsarbete grundar sig i bolagets hållbarhetspolicy. Gladsheims hållbarhetspolicy baseras på FN:s agenda och klimatavtalet i Paris. Vi har därför utvärderat hur Gladsheims verksamhet kan bidra till den globala agendan på bästa sätt och har identifierat ett antal åtaganden där vi gör största möjliga nytta ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi har identifierat de hållbarhetsmål från FN:s agenda som är särskilt viktiga för Gladsheim, de målen är: 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 och 15.

Ekologisk hållbarhet

Gladsheims påverkan på miljön är ett område där vi har stor möjlighet att göra skillnad. Genom att driva verksamheten resurseffektivt och med lösningar som är så energisnåla som möjligt skapar vi värde för oss, våra hyresgäster, samhället och miljön. I vårt miljöarbete har vi fyra fokuspunkter:

 • Minska koldioxidutsläppen i Scope 1: Direkt förbränning av olja och gas, service- och förmånsbilar.
 • Minska koldioxidutsläppen i Scope 2: Utsläpp från förbrukad energi såsom fjärrvärme och el. Genom att energieffektivisera lägenheter och genomföra vattenbesparande åtgärder i samband med renoveringar.
 • Välja hållbara material i samband med renoveringar.
 • Bidra till ökad biologisk mångfald samt begränsa användning av miljöfarliga produkter.

Energibesparing

Vi har fullt fokus på besparing, effektivisering, produktion och delning av energi för att vara det bästa alternativet för hyresgäster, öka kassaflödet, öka fastighetsvärdet och sänka finansieringskostnaderna.

Vi tror att våra fastigheter kan fungera som en aktiv del i ett hållbart energisystem där flexibilitet kommer att vara allt viktigare med tanke på att Sverige har effektbrist snarare än en energibrist. I detta arbete använder vi teknik som gör att våra fastigheter blir en integrerad del av ett smart och hållbart samhälle. Vi arbetar med energi-/effektmätning, smart styrning, driftövervakning vilket ger ytterligare möjligheter till smarta lösningar. Det är viktigt att inte bara vara medveten om sin energiförbrukning utan även sitt effektuttag. Vi vet att kostnaden för effekt kommer att öka för både värme och el, vilket vi förbereder oss för redan nu. Vi digitaliserar även vår uppföljning av vår vattenförbrukning och tar samtidigt bort överdimensionerade vattenmätare. Med smart övervakning av vår vattenförbrukning spar vi pengar och får samtidigt en tidig indikation på vattenläckage och kan vidta åtgärder snabbt.

Vi har utvecklat vår förädlingsmodell i vårt energibesparingsarbete utifrån ett helhetsgrepp om våra fastigheter. En central del av modellen är vårt hållbarhetsarbete där vi har ett systematiskt arbetssätt i tydliga steg för att utveckla fastigheters ekologiska hållbarhet:

 • Kartlägga
 • Driftoptimera
 • Energieffektivisera
 • Producera och Dela

Kartlägga

Gladsheim arbetar med en datadriven uppföljning av taxebundna kostnader värme, el, vatten för att på så sätt tidigt och snabbt kunna identifiera och agera på avvikelser men även arbeta med benchmarking för att hitta förbättringsområden. Arbetet omfattar allt ifrån att inventera abonnemang till att kartlägga drifttider på tekniska installationer. Varje byggnad inventeras och klimatstatus fastställs, samtidigt säkerställs att alla lagkrav uppfylls.

Driftoptimera

Nästa steg är att genomföra de mest klimat- och kostnadseffektiva åtgärderna. Ett viktigt stöd i detta arbete är att koppla upp alla fastigheter i ett överordnat system som följer en dokumenterad styrstandard och därigenom snabbt få en bra överblick och kan säkerställa funktion bland annat med hjälp av larm vid avvikelser. Vi implementerar succesivt automatiserad styrning på innetemperatur och där det är möjligt även använda IMD (Individuell Mätning Debitering) så att hyresgästerna kan påverka sina boendekostnader och ger möjlighet till en hållbar livsstil.

Driftpersonalen får med hjälp av Gladsheims digitaliseringsstrategi möjlighet att arbeta proaktivt med driftoptimering i stället för att använda betydande tid för traditionell rondering och reaktiva åtgärder. Arbetssättet spar tid och ger oss större flexibilitet där vi istället exempelvis kan last- och fasbalansera och kapa effekttoppar.

Energieffektivisera

När byggnaderna är kartlagda och driftoptimerade undersöks mer resurskrävande åtgärder och genomförs utifrån fastighetens förutsättningar. Under 2022 har vi förtydligat och definierat vårt hållbarhetsarbete som en integrerad del av förvaltning och projektutveckling. I dagsläget ligger fokus på energioptimering, där vi kan följa upp både ekologisk och ekonomisk lönsamhet i varje åtgärd.

Producera och Dela

Gladsheim utvärderar kontinuerligt ny teknik och arbetssätt vilka genomförs kontinuerligt baserat på förutsättningar i fastigheterna. Gladsheim har idag ett par solanläggningar och utvärderar just nu ny teknik för el mätning för att kunna kartlägga inte bara fastighetens behov utan hur vi kan erbjuda våra hyresgäster elbilsladdning på ett kostnadseffektivt sätt. Sammantaget med de elavtal vi tecknat så ger vi våra hyresgäster ett fossilfritt alternativ och möjlighet att leva hållbart.

Lägenhetsrenoveringar

Gladsheims arbete med lägenhetsrenoveringar är en viktig del i hållbarhetsarbetet. Med Gladsheims tre lägenhetskategorier anpassar vi renoveringarna efter lägenhetens skick. Att bevara fungerande utrustning är av vikt för oss. För de lägenheter som är i gott skick genomför vi ingen renovering utan hyr ut lägenheten i befintligt skick, för vissa lägenheter är viss inredning i gott skick medan annan inredning behöver bytas ut. På så sätt bevarar vi den utrustningen som fungerar.

Hållbarhetsaspekter styr också utformningen av renoveringarna, vi installerar exempelvis mer energisnåla vitvaror och snålspolande kranar för att bespara vatten. Lägenheterna renoveras också så att behovet av underhåll ska minska över tiden. Bland annat så lägger vi klinker vid ingången till lägenheten i syfte att minska slitaget på de ytor som belastas hårt. Samtliga väggar målas också i stället för att tapetseras vilket underlättar underhåll av enskilda ytor eller väggar och minskar således materialanvändning vid underhåll vilket resulterar i mindre utsläpp och ett mer kostnadseffektivt underhållsarbete.

Leverantörer

Gladsheims val av leverantörer är också en viktig del i hållbarhetsarbetet och det är betydelsefullt att även våra leverantörer tar sitt ansvar. En del i det arbetet är att vi skapar centrala avtal när så är möjligt. Detta skapar både mängdfördelar och en minskad miljöbelastning tack vare möjligheten till samtransport. Centrala avtal gör också att vi kan granska våra leverantörer enklare och genom detta säkerställa att våra leverantörer tar ansvar både gentemot miljön och sina anställda. I den mån det går använder sig även Gladsheim av lokala leverantörer eftersom detta dels minskar transporter och med det utsläpp men innebär också att Gladsheim verkar för ett hälsosamt lokalt näringsliv.

Minimera transporter

För att minska koldioxidutsläppen arbetar vi framför allt för att minska resande och materialtransporter. Vi uppmanar bland annat medarbetare att resa med tåg när detta är möjligt. Annars är samåkning något som prioriteras högt. Transporterna avser också det dagliga förvaltningsarbetet och här planeras arbetsuppgifterna utifrån geografiska områden så att förvaltningen inte åker till olika delar av den aktuella orten varje dag utan istället planerar så att man sköter förvaltningen av fastigheter som ligger nära varandra, något som både blir tidseffektivt och minskar utsläppen. I val av material/inköp står alltid totalkostnaden i fokus utifrån följande områden; pris, kvalitet, service, miljö och logistik. Miljöpåverkan är en viktig del i urvalsprocessen när vi väljer produkter.

Solcellsinstallation, Finspång

Social hållbarhet

Gladsheims sociala hållbarhetsarbete grundar sig i fyra punkter:

 • Förbättra sociala förhållanden för hyresgäster genom att skapa ökad trivsel och trygghet i och kring fastigheten.
 • Säkerställa att ingen diskriminering sker vid val av hyresgäster.
 • Våra medarbetare ska trivas på jobbet och ha en god arbetsmiljö.
 • Skapa en jämställd organisation med en mångfald som speglar samhällets sammansättning.

Gladsheims har som målsättning att det ska vara trivsamt att vistas i och runt alla våra fastigheter. Det är också viktigt för oss att våra medarbetare trivs och har en god arbetsmiljö. Vårt arbete med social hållbarhet handlar således om social hållbarhet för våra medarbetare, våra hyresgäster och för samhället i stort på våra verksamma orter.

Medarbetarnas centrala roll

Våra medarbetare är väsentliga för oss såväl som för våra kunder. Det är våra medarbetare som säkerställer nöjda hyresgäster och trivsamma fastigheter. Vi vill att Gladsheims medarbetare ska vara stolta över sin arbetsplats. Det är därför viktigt att våra medarbetare trivs hos oss på Gladsheim och känner sig delaktiga i all vår verksamhet. Styrelsen har antagit ett antal policys som rör personalfrågor och har under året arbetat med arbetsplatsrelaterade frågor i syfte att säkerställa att Gladsheim är, och förblir, en uppskattad arbetsplats.

Trygghet för våra hyresgäster

Gladsheim värnar om att förbättra de sociala förhållandena för hyresgästerna. För det arbetet är det centralt att vi är lättillgängliga och att vi har en ständig dialog med våra hyresgäster. Vi är lättillgängliga för våra hyresgäster och på vår hemsida kan man hitta svar på de vanligaste frågorna såväl som att man som hyresgäst dygnet runt kan göra en serviceanmälan. Gladsheim har även en telefonväxel som tar emot samtal varje helgfri vardag och journummer för helgdagar och kvällar, Gladsheim finns även tillgängliga via flera olika sociala medier. Att hyresgästerna enkelt kan komma i kontakt med oss när de behöver hjälp är viktigt för att de ska kunna känna sig trygga i sin bostad.

Gladsheim arbetar kontinuerligt med att öka trivseln och tryggheten för våra hyresgäster. Vi prioriterar trivseln och tryggheten på de gemensamma ytor som finns i fastigheterna högt och har under året genomfört en rad renoveringar av allmänna ytor. Vid alla renoveringar av våra allmänna ytor, såväl inomhus- som utemiljöer, ligger en gestaltningsmanual till grund för utformningen. Gestaltningsmanualen har tagits fram tillsammans med en arkitektfirma och syftet är att alla våra fastigheter ska bli mer enhetliga. I samband med att vi renoverat trapphusen har vi även erbjudit våra hyresgäster möjligheten att få en ny ljudisolerande säkerhetsdörr installerad. För att öka tryggheten har även portkodslås till entréer installerats på flera orter. Vi har även sett över belysningen runt våra fastigheter för att alla hyresgäster ska känna sig trygga runt sin bostad, oavsett tid på dygnet. Vi arbetar även med att skapa naturliga samlingsplatser för våra hyresgäster.

Trivsel i hela området

Gladsheim vill vara en bidragande faktor i att närområden runt våra fastigheter, och de stadsdelar där dessa ligger, utvecklas genom att vi skapar trivsel och trygghet för våra hyresgäster. Gladsheim har därför under året deltagit på flertalet olika möten med lokala aktörer på våra verksamma orter. Vi har haft dialoger med både kommuner och poliser för att framöver kunna fortsätta ett aktivt arbete för att öka trivseln och tryggheten. Dessutom ingår Gladsheim i fastighetsnätverk, tillsammans med andra fastighetsägare, näringslivsaktörer, politiker och myndighetsrepresentanter, på våra verksamma orter. Dessa nätverk har regelbundna möten med syfte att bemöta frågor om samhällsbyggande, näringslivet på orten, kriminaliteten och förebyggande åtgärder, trygghetsskapande samt åtgärder för social hållbarhet.

Gladsheim värnar även om att urvalsprocessen för våra hyresgäster ska ske korrekt och helt utan diskriminering eller särbehandling. För att säkerställa detta har Gladsheim en framtagen uthyrningspolicy. Urvalet av hyresgästerna grundas i en opartisk bedömning och det är viktigt att ingen missgynnas i urvalsprocessen på grund av etnisk tillhörighet, religion, kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. För att motverka detta använder Gladsheim ett kösystem där den som gjort en intresseanmälan först står högst upp i väntelistan.

En viktig del för att kunna se till att våra hyresgäster är nöjda är att löpande säkerställa att vi har en god insikt i vad våra hyresgäster tycker och tänker. För att vi ska få ta del av hyresgästernas idéer och förslag kring utveckling av vår service och våra fastigheter skickar vi dels enkäter till dem, dels har vi löpande personliga kontakter. Vi genomför hyresgästundersökningar tillsammans med AktivBo, undersökningarna hjälper oss att få en förståelse för vad som är viktigt för våra hyresgäster vi kan också mäta kundnöjdheten och följa upp det arbete som vi har genomfört. Resultatet av undersökningarna ligger sedan till grund för hur vi prioriterat investeringar och förbättringsarbeten inom beståndet

AktivBo är ett företag som hjälper hyresvärdar att genomföra hyresgästundersökningar och att sammanställa den insamlade informationen. Gladsheim genomförde under hösten 2022 en enklare mindre omfattande hyresgästundersökning. Under hösten 2021 genomfördes en komplett hyresgästundersökning. Resultatet av undersökningarna har presenterats för all Gladsheims personal för att säkerställa att alla våra medarbetare har en god förståelse för det som är viktigt för våra hyresgäster. Att hela bolaget arbetar mot samma mål är grundläggande för att våra hyresgäster ska vara nöjda och trivas med att bo hos oss. Resultatet av undersökningarna har också legat till grund för flertalet investeringsbeslut, exempelvis har trygghetsskapande åtgärder prioriterats på flertalet orter.

Ekonomisk hållbarhet

För att säkerställa en ekonomisk långsiktig hållbarhet har Gladsheim identifierat sex områden i hållbarhetspolicyn som ska ligga till grund för vårt arbete:

 • Skapa växande förvaltningsresultat genom att erbjuda attraktiva bostäder och bedriva en effektiv förvaltning.
 • Säkerställa en hög kundnöjdhet genom att vara närvarande och lättillgängliga på samtliga orter där vi har ett fastighetsbestånd.
 • Genomföra rätt förvärv av fastigheter genom en utarbetad scoringmodell.
 • Genomföra renoveringar som bidrar till ökat kundvärde och värdetillväxt i fastighetsbeståndet.
 • Ha en låg finansiell risk som möjliggör värdetillväxt och en attraktiv avkastning för aktieägare.
 • Verksamheten ska präglas av en hög affärsmoral och arbeta förebyggande gällande anti-korruption.

Gladsheim strävar efter att skapa goda förvaltningsresultat genom en effektiv förvaltning. För en långsiktigt ekonomisk hållbarhet är nöjda kunder, som stannar kvar i Gladsheims fastigheter, av stor vikt. Att säkerställa ekonomisk hållbarhet blir således också att säkerställa att våra hyresgäster förblir nöjda och trivs med oss som hyresvärd. Det är grundläggande för Gladsheim att säkerställa att våra hyresgäster är nöjda och trivs hos oss för att vi ska kunna uppnå en hållbar ekonomi. Det är därför centralt att Gladsheim är närvarande och lättillgängliga på samtliga orter med snabb och kunnig service. Gladsheim har egen personal på majoriteten av våra orter och vår strävan är att ha egen personal i så stor utsträckning som möjligt.

Att våra hyresgäster har en god och hållbar betalningsförmåga är något som säkerställs genom sedvanlig kreditprövning innan ett hyresavtal tecknas.

Vikten av rätt förvärv är en betydande del i arbetet för en stabil ekonomi. För att säkerställa att rätt förvärv genomförs tittar vi på flera faktorer. Gladsheim använder sig av en scoringmodell för att bedöma intressanta orter. Modellen bedömer en rad faktorer exempelvis: demografi och ekonomi, fastighetsmarknad samt företagsklimat. Varje investeringsmöjlighet analyseras därefter individuellt baserat på hur väl beståndet passar in i Gladsheims modell. För att säkerställa ekonomisk hållbarhet så har även Gladsheim ett mål att ha en belåningsgrad som långsiktigt inte överstiger 60 procent.

Hållbarhetsperspektivet är integrerat i hela bolaget och är med som en faktor i alla beslut och i allt arbete med styrning, strategi, verksamhet och målsättning. Genom ett fokuserat och målinriktat hållbarhetsarbete kan Gladsheim växa genom kvalitet.

Anders, uthyrare

Medarbetare

Gladsheims medarbetare är kärnan i verksamheten och avgörande för en kontinuerlig utveckling av verksamheten och nöjda kunder. Goda arbetsförhållanden och en trivsam arbetsmiljö är en grundförutsättning för att våra medarbetare ska känna arbetsglädje, våga ta egna initiativ och känna ett personligt ansvar för såväl sin egen individuella utveckling som för bolaget i stort. Gladsheim värdesätter att våra medarbetare har olika erfarenheter och egenskaper och ser att det utgör en stor tillgång för bolaget, jämställdhet och mångfald är jätteviktigt för Gladsheim.

Att våra medarbetare förblir friska är jätteviktigt därför erbjuds alla våra medarbetare friskvård i syfte att de ska få bra förutsättningar för att förbli friska. Utöver detta har vi även försäkring för alla Gladsheims medarbetare inklusive sjukvårdsförsäkring. Gladsheim har även pensionssparande för alla medarbetare.

Det är viktigt för oss på Gladsheim att familjeliv och arbetsliv ska kunna kombineras på ett bra sätt. Medarbetare får själva påverka sina scheman i stor utsträckning varifrån man arbetar. Varje medarbetare får på så sätt kombinera att arbeta hemifrån och på kontoret så som passar dem. På Gladsheim finns även en stor förståelse för att man kan komma att behöva anpassa sitt arbetsschema ibland för att privatlivet ska gå ihop. Samtliga som har medarbetaransvar arbetar därför aktivt tillsammans med sina medarbetare för att säkerställa att den enskilde medarbetaren kan kombinera arbetslivet med sitt privatliv på ett bra sätt.

Gladsheim ska vara en plats där man växer och utvecklas. Att alla medarbetare får utrymme för kompetensutveckling är därför viktigt, både för att säkerställa att våra medarbetare besitter rätt kompetens och för att våra medarbetare ständigt ska kunna utvecklas inom bolaget. Att våra medarbetare deltar på seminarier och olika arbetsrelaterade utbildningar är därför något som ledningen prioriterar. Varje år genomförs också medarbetarsamtal där varje medarbetare träffar sin närmaste chef och går igenom sina önskemål för den personliga utvecklingen och hur Gladsheim som arbetsgivare kan hjälpa till med detta det kommande året. Genom det årliga medarbetarsamtalet ges också medarbetarna en möjlighet att framföra sina tankar och önskemål samt i övrigt lyfta frågeställningar som rör deras arbetssituation eller Gladsheim i stort.

Gladsheim ska erbjuda en god arbetsmiljö för alla medarbetare och alla former av trakasserier, liksom kränkande särbehandling, är förbjudna. Gladsheim värnar om medarbetarnas yttrandefrihet och rätt till föreningsverksamhet. Under året har inga fall av diskriminering, kränkning eller trakasserier rapporterats.