Hållbarhet

Hållbarhet är en central del av Gladsheims arbete.

Texten nedan är hämtad från Gladsheims årsredovisning för 2020.

Med vårt hållbarhetsarbete strävar vi efter att positivt påverka såväl våra hyresgäster, aktieägare, leverantörer och medarbetare som samhället i övrigt på de orter där vi är verksamma. Samhällsansvar och en hållbar utveckling är inte bara viktigt för att Gladsheim skall vara en stark aktör på marknaden utan också av största betydelse för den långsiktiga utvecklingen. Ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer utgör grunden för Gladsheims hållbarhetsarbete. Texten nedan är hämtad från Gladsheims årsredovisning för 2020.

Att Gladsheims verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är grundläggande, inte bara för företagets egen utveckling utan också för det ansvar som bolaget har gentemot sina ägare, medarbetare, hyresgäster och samhället i stort. Ambitionen är att Gladsheim skall fortsätta att växa och för att detta skall vara möjligt behöver vi ett fortsatt förtroende från ovan nämnda aktörer. För att Gladsheim ska ha en långsiktig tillväxt med god lönsamhet så måste bolagets utveckling vara hållbar.

Arbetet med hållbarhetsfrågor har ett antal fokusområden som är centrala för hållbarhetsarbetet; långsiktighet, trivsel och stolthet. Gladsheim skall vara ett långsiktigt fastighetsbolag med stabila kassaflöden som möjliggör investeringar i både fastigheter och personal. Det medför i sin tur att både hyresgäster och medarbetare är nöjda, trivs och vill stanna kvar. Våra hyresgäster skall trivas hos oss både tack vare ett boende med en hög standard och tack vare att fastigheterna är förvaltade med hållbarhet i fokus. Vi strävar efter att hyresgäster såväl som medarbetare skall vara stolta över Gladsheims bidrag till en hållbar utveckling.

Gladsheim ser över policys och riktlinjer årligen. Genom detta säkerställer vi att våra policys och riktlinjer förblir relevanta och välfungerande. Gladsheims hållbarhetspolicy, som är fastställd av styrelsen, ligger till grund för allt vårt hållbarhetsarbete.

Gladsheim kommer att fortsätta arbetet med att bygga in hållbarhetsperspektivet i hela bolaget och detta kommer ligga till grund vid allt arbete med styrning, strategi, verksamhet och målsättning. Hållbarhetsarbetet kommer att fokusera på de områden där vi bedömer att vi kan göra störst skillnad. Att minska vår miljö- och klimatpåverkan är centralt i de investeringar som är planerade i långtidsbudgeten för år 2020– 2024. Gladsheims största fokus ligger på energibesparande åtgärder där vi arbetar med fastigheterna som helhet och våra lägenheter. Vi arbetar även med åtgärder som utbyte av värmecentraler, sensorstyrd LED-belysning i trapphusen, förbättrad isolering och andra liknande åtgärder. Med våra lägenhetsrenoveringar blir våra lägenheter mer energisnåla.

Hållbarhetsarbetet kommer framöver också att bygga på mätbara mål för att tydligt kunna följa upp genomförda åtgärder och dess effekter. Ett exempel på detta är vårt arbete med GreenBuilding certifieringar där man genomför energibesparande åtgärder som innebär en energireducering om 25%. Gladsheim har som mål att certifiera den första fastigheten under 2021. Genom ett fokuserat och målinriktat hållbarhetsarbete kan Gladsheim växa genom kvalitet.

Gladsheims hållbarhetsarbete bygger på tre områden: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Ekonomisk hållbarhet

Gladsheim strävar efter att skapa goda förvaltningsresultat genom en effektiv förvaltning. För en långsiktigt ekonomisk hållbarhet är nöjda kunder, som stannar kvar i Gladsheims fastigheter, av stor vikt. Att säkerställa ekonomisk hållbarhet blir således också att säkerställa att våra hyresgäster förblir nöjda och trivs med oss som hyresvärd.

Gladsheim är närvarande och lättillgängliga på samtliga orter med snabb och kunnig service

Vikten av rätt förvärv är en betydande del i arbetet för en stabil ekonomi. Gladsheim har det senaste året förvärvat tre bestånd och kommer framöver att förvärva nya fastigheter. För att säkerställa att rätt förvärv genomförs tittar vi på flera faktorer. Gladsheim använder sig av en scoring-modell för att bedöma intressanta orter. Modellen bedömer en rad faktorer som ingår i följande kategorier: geografisk plats, demografi och ekonomi, fastighetsmarknad, företagsklimat, sociologi, kultur och historia, allmänna ortsintryck samt handlingsuppgifter. Varje investeringsmöjlighet analyseras därefter individuellt baserat på hur väl beståndet passar in i Gladsheims modell. Under 2021 kommer Gladsheim att vidareutveckla de hållbarhetsspecifika kriterierna i både urvalet av städer som i de specifika investeringarna. För att säkerställa ekonomisk hållbarhet så har även Gladsheim ett mål att ha en belåningsgrad som långsiktigt inte överstiger 60 procent. Under 2020 har vi genomfört flertalet refinansieringar samt succesivt ökat räntebindningstiden till en genomsnittlig räntebindningstid på ungefär tre år för att förbättra den finansiella hållbarheten.

Det är grundläggande för Gladsheim att säkerställa att våra hyresgäster är nöjda och trivs hos oss för att vi ska kunna uppnå en hållbar ekonomi. Det är därför centralt att Gladsheim är närvarande och lättillgängliga på samtliga orter med snabb och kunnig service. Gladsheim har egen personal på en majoritet av våra orter och vår strävan är att ha egen personal i så stor utsträckning som möjligt.

Att våra hyresgäster har en god och hållbar betalningsförmåga är något som säkerställs genom sedvanlig kreditprövning innan ett hyresavtal tecknas.

En viktig del för att kunna se till att våra hyresgäster är nöjda är att löpande säkerställa att vi har en god insikt i vad våra hyresgäster tycker och tänker. För att vi skall få ta del av hyresgästernas idéer och förslag kring utveckling av vår service och våra fastigheter skickar vi dels enkäter till dem, dels har vi löpande personliga kontakter. En första hyresgästundersökning, tillsammans med AktivBo, genomfördes i slutet av 2019. Under år 2020 har vi arbetat med resultaten från kundundersökningen och prioriterat det som har varit viktigast för våra hyresgäster. Flera av de föreslagna åtgärderna har redan hunnit vidtas, så som uppfräschning av gemensamma ytor, förlängda telefontider för kundtjänst och förenkling i självavhjälpning på vår hemsida.

AktivBo är ett företag som hjälper hyresvärdar att genomföra hyresgästundersökningar och att sammanställa den insamlade informationen. Gladsheim genomför hyresgästundersökningar vart annat år tillsammans med AktivBo och arbetar därefter med resultatet under följande två år. Resultatet av undersökningarna redovisas för hela bolaget såväl som för den externa förvaltningen på de orter där detta är relevant. Detta gör vi för att säkerställa att alla våra medarbetare har en god förståelse för det som är viktigt för våra hyresgäster. Att hela bolaget arbetar mot samma mål är grundläggande för att våra hyresgäster skall vara nöjda och trivas med att bo hos oss.

Social hållbarhet

Gladsheims har som målsättning att det skall vara trivsamt att vistas i och runt alla våra fastigheter. Det är också viktigt för oss att våra medarbetare trivs och har en god arbetsmiljö. Vårt arbete med social hållbarhet handlar således om social hållbarhet för våra medarbetare, våra hyresgäster och för samhället i stort på våra verksamma orter.

Våra medarbetare är väsentliga för oss och för våra kunder eftersom det är medarbetarna som ser till att fastigheterna är trivsamma för våra hyresgäster. Vi vill att Gladsheims medarbetare ska vara stolta över sin arbetsplats. Det är därför viktigt att våra medarbetare trivs hos oss på Gladsheim och känner sig delaktiga i all vår verksamhet och att de mår bra hos oss. Styrelsen har antagit ett antal policys som rör personalfrågor och har under året arbetat med arbetsplatsrelaterade frågor i syfte att säkerställa att Gladsheim är, och förblir, en uppskattad arbetsplats. Under 2021 har Gladsheim inlett ett mer systematiskt HR-arbete med friskvård, regelbundna medarbetarsamtal och styrning utifrån personliga mål. Mer kring vårt arbete kopplat till medarbetare kan du läsa längre ned under rubriken medarbetare.

Gladsheim värnar mycket om att förbättra de sociala förhållandena för våra hyresgäster. För detta arbete är det centralt att vi är lättillgängliga och att vi har en ständig dialog med våra hyresgäster. Vi har under året förbättrat tillgängligheten genom vår hemsida, där vi nu har integrerat ett nytt fastighetssystem som innebär att våra hyresgäster kan göra en serviceanmälan dygnet runt. Vi har även förlängt våra telefontider och finns även tillgängliga på flera olika sociala medier. Gladsheim arbetar även kontinuerligt med att öka trivseln och tryggheten för våra hyresgäster. Vi har bland annat under året målat om ett stort antal trapphus för att öka trivseln i våra allmänna ytor. Vid alla renoveringar av allmänna ytor, såväl inne- som utemiljöer, ligger en gestaltningsmanual till grund för utformningen. Gestaltningsmanualen har tagits fram tillsammans med en arkitektfirma och syftet är att alla våra fastigheter ska bli mer enhetliga och för att arbetet på alla orter ska bli så effektivt som möjligt eftersom materialval och liknande redan har beslutats. I samband med att vi renoverat trapphusen har vi även erbjudit våra hyresgäster möjligheten att få en ny ljudisolerande säkerhetsdörr till deras lägenhet installerad. För att öka tryggheten har även portkodslås till entréer installerats på flera orter. Vi har även sett över belysningen runt våra fastigheter för att alla hyresgäster ska känna sig trygga runt sin bostad, oavsett tid på dygnet.

Gladsheim vill vara en bidragande faktor i att närområden runt våra fastigheter, och de stadsdelar där dessa ligger, utvecklas genom att vi skapar trivsel och trygghet för våra hyresgäster. Gladsheim har därför under året deltagit på flertalet olika möten med lokala aktörer på våra verksamma orter. Vi har haft dialoger med både kommuner och poliser för att framöver kunna fortsätta ett aktivt arbete för att öka trivseln och tryggheten. Dessutom ingår Gladsheim i fastighetsnätverk, tillsammans med andra fastighetsägare, näringslivsaktörer, politiker och myndighetsrepresentanter, på våra verksamma orter. Dessa nätverk har regelbundna möten med syfte att bemöta frågor om samhällsbyggande, näringslivet på orten, kriminaliteten och förebyggande åtgärder, trygghetsskapande samt åtgärder för social hållbarhet.

Alla ska kunna trivas och känna sig trygga i sin hemmamiljö.

Arbetet för ett trivsamt och tryggt område är något som kommer att ha fortsatt stort fokus även under 2021. Alla ska kunna trivas och känna sig trygga i sin hemmamiljö; både i lägenheten, dess närområde och i staden man bor i. Utöver våra samarbeten med andra aktörer på våra orter arbetar vi aktivt med våra egna utemiljöer och försöker öka tryggheten och trivseln runt våra fastigheter genom belysning och genom att skapa en inbjudande och trygg känsla. En viktig del i detta är att skapa naturliga samlingsplatser för våra hyresgäster.

Gladsheim värnar även om att urvalsprocessen för våra hyresgäster ska ske korrekt och helt utan diskriminering eller särbehandling. För att säkerställa detta har Gladsheim en framtagen uthyrningspolicy. Urvalet av hyresgästerna ska grundas i en opartisk bedömning och det är viktigt att ingen missgynnas i urvalsprocessen på grund av etnisk tillhörighet, religion, kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. För att motverka detta använder Gladsheim ett kösystem där den som gjort en intresseanmälan först står högst upp i väntelistan.

Ekologisk hållbarhet

Gladsheims påverkan på miljön är ett område där vi har stor möjlighet att göra skillnad. I vårt ekologiska miljöarbete har vi tre fokusområden: minska koldioxidutsläppen, energibesparande åtgärder och vattenbesparande åtgärder. Genom att driva verksamheten resurseffektivt och med lösningar som är så energisnåla som möjligt skapar vi värde för oss, våra hyresgäster, samhället och miljön.

För att minska koldioxidutsläppen arbetar vi framförallt för att minska resandet och materialtransporter. Vi uppmanar bland annat koncernmedarbetare att resa med tåg när detta är möjligt. Annars är samåkning något som prioriteras högt. Transporterna avser också det dagliga förvaltningsarbetet och här planeras arbetsuppgifterna utifrån geografiska områden så att förvaltningen inte åker till olika delar av den aktuella orten varje dag utan istället planerar så att man sköter förvaltningen av fastigheter som ligger nära varandra, något som både blir tidseffektivt och minskar utsläppen. I val av material/inköp står alltid totalkostnaden i fokus utifrån följande områden; pris, kvalitet, service, miljö och logistik. Miljöpåverkan är en viktig del i urvalsprocessen när vi väljer produkter.

Gladsheims bestånd består framför allt av lite äldre fastigheter där energiåtgången är högre än för nyproducerade fastigheter. Att genomföra energireduceringar är det område där Gladsheim har bäst möjlighet att göra störst miljöpåverkan. Därför har också energibesparande åtgärder prioriterats vad avser investeringar av fastigheterna. Gladsheim har valt att rikta in sig på ett certifieringssystem som heter GreenBuilding. GreenBuilding-certifiering baseras på att en energireducering genomförs om minst 25 procent. Gladsheim har som mål att de första fastigheterna ska vara GreenBuilding certifierade innan slutet på 2021, samt att 50 procent av Gladsheims bestånd skall vara certifierat innan planerad börsnotering 2025.

Under året har Gladsheim påbörjat en rad åtgärder för det framtida certifieringsarbetet. Under året har bland annat ett nytt energiuppföljningssystem implementerats i syfte att noga kunna följa upp alla fastigheters energiåtgång. En handlingsplan för framtida certifieringar har tagits fram. Även vissa åtgärder har påbörjats där bland annat belysning bytts ut mot energibesparande sensorstyrd LED-belysning. Gladsheim fokuserar på energibesparande åtgärder så som utbyte av värmesystem, fönster och isolering.

Gladsheims val av leverantörer är också en viktig del i hållbarhetsarbetet och det är betydelsefullt att även våra leverantörer tar sitt ansvar. En del i det arbetet är att vi skapar centrala avtal när så är möjligt. Detta skapar både mängdfördelar och en minskad miljöbelastning tack vare möjligheten till samtransport. Centrala avtal gör också att vi kan granska våra leverantörer enklare och genom detta säkerställa att våra leverantörer tar ansvar både gentemot miljön och sina anställda. I den mån det går använder sig även Gladsheim av lokala leverantörer eftersom detta dels minskar transporter och med det utsläpp men innebär också att Gladsheim verkar för ett hälsosamt lokalt näringsliv.

Gladsheims arbete med lägenhetsrenoveringar är en viktig del i Gladsheims hållbarhetsarbete. Med Gladsheims tre lägenhetskategorier anpassar vi renoveringarna efter lägenhetens skick. Att bevara fungerande utrustning är av vikt för oss. För de lägenheter som är i gott skick genomför vi ingen renovering utan hyr ut lägenheten i befintlig sick. För vissa lägenheter är viss inredning i gott skick medan annan inredning behöver bytas ut. För dessa lägenheter anpassar vi renoveringen och bevarar det som vi kan i lägenheten. Vissa lägenheter behöver totalrenoveras och för dessa lägenheter byts all inredning ut. Vid de renoveringar vi genomför uppgraderas även lägenheterna sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Det betyder att vid lägenhetsrenoveringarna byts vitvaror ut mot mer energisnåla alternativ, nya snålspolande vattenkranar installeras och badkar byts ut till duschar för att spara vatten. Lägenheterna renoveras också så att behovet av underhåll skall minska över tiden. Bland annat så lägger vi klinker vid ingången till lägenheten i syfte att minska slitaget på de ytor som belastas hårt. Samtliga väggar målas också istället för att tapetseras vilket innebär att vid behov av uppfräschning kan underhåll av enskilda väggar enklare genomföras. Istället för att behöva tapetsera om ett helt rum kan man måla en enskild vägg eller yta. Underhållsarbetet blir på så sätt mindre omfattande, och behovet av material mindre, vilket resulterar i mindre utsläpp men också ett mer kostnadseffektivt underhållsarbete.

Med Gladsheims tre lägenhetskategorier anpassar vi renoveringarna efter lägenhetens skick. Att bevara fungerande utrustning är av vikt för oss.

Medarbetare

Det är viktigt att bolaget har en förmåga att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Gladsheim arbetar kontinuerligt för att säkerställa att bolaget är en attraktiv arbetsplats där medarbetare vill stanna. De huvudsakliga verksamhetsområdena inom bolaget är förvaltning och projekt, med ekonomi/finans och kommunikation som stödfunktioner. Våra medarbetares engagemang och kompetens är avgörande för företagets framtida utveckling och för en kundservice och förvaltning av hög kvalité.

Gladsheims medarbetare är kärnan i verksamheten och avgörande för en kontinuerlig utveckling av verksamheten. Goda arbetsförhållanden och en trivsam arbetsmiljö är en grundförutsättning för att våra medarbetare ska känna arbetsglädje, våga ta egna initiativ och känna ett personligt ansvar för såväl sin egen individuella utveckling som för bolaget i stort. Gladsheim värdesätter att våra medarbetare har olika erfarenheter och egenskaper och ser att det utgör en stor tillgång för bolaget, jämställdhet och mångfald är jätteviktigt för Gladsheim.

Att våra medarbetare förblir friska är prioriterat för bolaget. Under det gånga året har vi därför vidtagit flertalet olika åtgärder för att minimera risken för att våra medarbetare ska bli smittade av Covid-19. För våra medarbetare som arbetar på kontoret har vi möjliggjort för alla att arbeta hemifrån i den utsträckning man önskat samt skapat mer utrymme och avstånd på kontoret för de som valt att arbeta där. För våra medarbetare som arbetat i våra fastigheter har vi tänkt på utrustningen så som handsprit och munskydd. För bibehållen sammanhållning inom bolaget så har vi förflyttat våra fysiska möten till digitala möten. Alla våra medarbetare erbjuds även friskvård i syfte att de ska få bra förutsättningar för att förbli friska.

Kompetensutveckling för våra medarbetare är oerhört betydelsefullt både för att säkerställa att våra medarbetare besitter rätt kompetens och för att ge dem möjlighet till egen utveckling så att de trivs hos oss och vill stanna kvar. Att våra medarbetare deltar på seminarier och olika arbetsrelaterade utbildningar är därför något som ledningen prioriterar. Varje år genomförs också medarbetarsamtal där varje medarbetare träffar sin närmaste chef för att gå igenom vad för personlig utveckling varje medarbetare önskar under det kommande året och vad Gladsheim som arbetsgivare kan göra för att hjälpa till i den individuella utvecklingen. Genom det årliga medarbetarsamtalet ges också medarbetarna en möjlighet att framföra sina tankar och önskemål samt i övrigt lyfta frågeställningar som rör deras arbetssituation eller Gladsheim i stort.

Gladsheim ska erbjuda en god arbetsmiljö för alla medarbetare och alla former av trakasserier, liksom kränkande särbehandling, är förbjudna. Gladsheim värnar om medarbetarnas yttrandefrihet och rätt till föreningsverksamhet. Under året har inga fall av diskriminering, kränkning eller trakasserier rapporterats. En aspekt som Gladsheim betonar är att det skall vara möjligt att kombinera familjeliv och arbetsliv. Det finns en stor förståelse inom bolaget för att man kan komma att behöva anpassa sitt arbetsschema ibland för att privatlivet skall gå ihop. Samtliga som har medarbetaransvar arbetar därför aktivt tillsammans med sina medarbetare för att säkerställa att den enskilde medarbetaren kan kombinera arbetslivet med sitt privatliv.