Uthyrningspolicy

HYRESPOLICY

Gladsheim Fastigheter eftersträvar en blandad hyresgästsammansättning, det vill säga både äldre och yngre, studerande, arbetande, barnfamiljer och pensionärer. Gladsheims fastigheter ska vara trivsamma boenden med nöjda hyresgäster och med goda grannar. Vår målsättning är att alla våra fastigheter ska vara rökfria.

Den blivande hyresgästen ska:

1. Hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyreskontraktets upprättande

2. Hyresgästen ska ha haft regelbunden inkomst i minst 6 månader före inflyttningsdagen i form av arbete, pension, inkomst av kapital, a-kassa, statliga studiemedel eller föräldrapenning. Hyresgästen ska även kunna styrka att denna inkomst kvarstår efter inflyttning.

3. Månadsinkomsten före skatt bör vara minst 3 gånger månadshyran för lägenheten. Inkomst verifieras mot taxerad inkomstuppgift samt intyg om inkomst.

4. Kreditupplysning tas alltid innan erbjudande om att teckna hyreskontrakt. Inga betalningsanmärkningar för föreligga.

5. Om den sökande tidigare haft förstahandskontrakt ska goda boendereferenser kunna uppvisas. Inga störningsanmärkningar eller annan misskötsel får föreligga.

6. Hyresgästen ska vara skriven på lägenhetens adress.

7. Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenhet måste vara rimligt i förhållande till lägenhets planlösning och storlek. Lägenheterna är dimensionerade utifrån följande max antal vuxna och barn: 1 rok max två personer, 2—2,5 rok max tre personer, 3 rok max fyra personer, 4 rok max fem personer osv.

8. Vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst

9. Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring

10. Hyresgästen ska godkänna att hyresvärden har möjligheter att inhämta förbrukningsuppgifter för varmvatten och el för lägenheter (ny lag).

11. Det är inte tillåtet med rökning i lägenheten. Det är inte heller tillåtet att röka i gemensamma utrymmen såsom trapphus, loftgångar, garage, förråd, lekplatser och dyl. Gården ska också vara en rökfri yta.

12. Det är inte tillåtet att grilla med el-, kol och gasolgrill på loftgångarna eller de gemensamma balkongerna

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, p-plats, garage, lokal eller förråd hos oss och när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser, lägenhetsnumret till den lägenhet du hyr av oss.

NÄR DU STÄLLER DIG I VÅR BOSTADSKÖ/ADMINISTRATION

När du registrerar dig i vår bostadskö behandlar vi de personuppgifter som du lämnat vid intresseanmälan. Vilka personuppgifter som är nödvändiga att du lämnar framgår av registreringsformuläret.

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om du inte lämnar personuppgifterna till oss kan du inte öra en intresseanmälan eller registrera dig i bostadskön. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Du kan när som helst meddela oss att du inte vill stå kvar i vår bostadskö.

NÄR DU ERBJUDS EN BOSTAD HOS OSS

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare, god man, borgensman, kontaktperson/avimottagare behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från sociala nämnden. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte.

UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar, registrering av nycklar/taggar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi till exempel att kontrollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig. Om du gör en serviceanmälan eller önskar arbete utfört behandla vi dina kontaktuppgifter, lägenhetsnummer och information om det du vill ha åtgärdat. Vi behandlar också dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig i olika sammanhang, t.ex. för att besvara din kommunikation eller frågor till vår kundservice, skicka uppgift till dig om bokade besiktningar eller arbeten.

Personuppgifterna kan komma att användas för tex. kundundersökningar, erbjudande om evenemang etc. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra ITsystem. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta.

NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET ÄR SLUT

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

DINA RÄTTIGHETER

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

 

Läs mer under vår Integritetspolicy.